D81_8906-Pano

D81_8906-Pano-Edit

South Rim Sunrise 8906

© Tom Lebsack 2019